"Onder protest en met voorbehoud van alle rechten"


ABRvS, 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2674)

Ook een overtreder kan belanghebbende zijn bij een invorderingsbeschikking. Het feit dat hij de verbeurde dwangsom - onder protest en met voorbehoud van alle rechten - al heeft betaald, maakt dat niet anders.

Het zal niet vaak voorkomen dat een overtreder aan het bestuursorgaan vraagt om een beschikking omtrent invordering van verbeurde dwangsommen te nemen. Toch komt het voor, zoals uit deze uitspraak blijkt. Is het bestuursorgaan dan bevoegd om een invorderingsbeschikking te nemen? 

Casus
Het college van B en W van Aalsmeer had aan een bedrijf de last opgelegd om een bovengrondse stationaire opslagtank voor afgewerkte olie te verwijderen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 3.500,-- ineens. De tank was in strijd met de Activiteitenregeling (in samenhang met de PGS 30) niet gecertificeerd.

Het college constateerde na het verstrijken van de begunstigingstermijn dat de tank niet was verwijderd en stuurde daarop een rekening van € 3.500,-- aan het bedrijf. Medewerkers van het bedrijf besloten, bij afwezigheid van de directeur, om de dwangsom direct te betalen om zo te voorkomen dat wettelijke rente over de dwangsom zou moeten worden betaald. Wel vermeldden zij bij het kenmerk van de betaling dat werd betaald onder protest en onder voorbehoud van alle rechten.

Vervolgens vroeg het bedrijf aan het college om een invorderingsbeschikking te nemen, zodat het de verschuldigdheid van de dwangsom kon aanvechten.
Het college weigerde aanvankelijk zo'n beschikking te nemen omdat het van mening was dat het daartoe niet meer bevoegd was, nu de verbeurde dwangsom al was betaald. Op advies van de commissie bezwaarschriften nam het uiteindelijk toch een invorderingsbeschikking, waarna de overtreder beroep instelde tegen deze beschikking.

De rechtbank verklaarde het beroep ongegrond. De overtreder stelde hoger beroep in. In hoger beroep gaat de Afdeling ambtshalve na of het college bevoegd was de invorderingsbeschikking te nemen.

Uitspraak
Artikel 5:37 lid 2 Awb verplicht het bestuursorgaan op verzoek van een belanghebbende een beschikking omtrent invordering te nemen. Daarbij had de wetgever vooral het oog op degene die om handhaving had verzocht, maar dat laat onverlet dat ook anderen als belanghebbende bij een invorderingsbeschikking kunnen worden aangemerkt.

De Afdeling overweegt dat dit artikel niet de voorwaarde stelt dat de dwangsom niet betaald is. Uit de wetsgeschiedenis blijkt, zo vervolgt de Afdeling, dat de wetgever juist heeft bedoeld met deze verplichting om geschillen over de verschuldigdheid van de verbeurde dwangsom onder de competentie van de bestuursrechter te brengen.

De Afdeling komt daarom tot de conclusie dat het college wel degelijk bevoegd was om een invorderingsbeschikking te nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten