woensdag 16 mei 2018

Onherroepelijke last, toch geen invordering vanwege onrechtmatigheid last

ABRvS 16 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1616

Last onder dwangsom onherroepelijk. Dwangsommen verbeurd. De Afdeling oordeelt, net zoals zij in haar uitspraak van 20 september 2017 heeft gedaan, dat het college toch niet tot invordering kan overgaan omdat in een andere procedure over feitelijk exact dezelfde situatie is komen vast te staan dat de opgelegde last onrechtmatig was.

LEES MEER donderdag 19 oktober 2017

Begunstigingstermijn te kort? Geen verhaal kosten bestuursdwang!

ABRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2804

Last onder bestuursdwang opgelegd. Begunstigingstermijn blijkt te kort. Bestuursdwang is reeds uitgevoerd, zodat geen nieuwe begunstigingstermijn kan worden geboden: de kosten van bestuursdwang kunnen niet meer worden verhaald.

Als de begunstigingstermijn bij een last onder bestuursdwang te kort wordt gesteld, dan kan dat voor het bestuursorgaan vervelende consequenties hebben zoals blijkt uit deze uitspraak.


LEES MEER

dinsdag 10 oktober 2017

"Onder protest en onder voorbehoud van alle rechten"

ABRvS, 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2674)

Ook een overtreder kan belanghebbende zijn bij een invorderingsbeschikking. Het feit dat hij de verbeurde dwangsom - onder protest en met voorbehoud van alle rechten - al heeft betaald, maakt dat niet anders.

LEES MEER

maandag 24 juli 2017

Vertrouwensbeginsel opgerekt

ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946

Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Oprekking vertrouwensbeginsel. Vertrouwen kan ook worden gewekt als toezeggingen zijn gedaan door een persoon waarvan de betrokkene op goede gronden mocht veronderstellen dat deze de opvatting van het bevoegde orgaan vertolkte. LEES MEER


maandag 20 maart 2017

Ook tweede en volgende aanmaningen hebben stuitende werking

ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667

Een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 Awb heeft stuitende werking. Dat geldt niet alleen voor de eerste aanmaning, maar ook voor volgende aanmaningen.

LEES MEER

dinsdag 17 januari 2017

Betaling verbeurde dwangsommen door derde bevrijdt de overtreder van verplichting tot betaling

ABRvS 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:15

Als verbeurde dwangsommen worden betaald door een ander dan de overtreder, dan is de overtreder door die betaling bevrijd van zijn verplichting om te betalen.

LEES MEER

woensdag 3 augustus 2016

Aanzegging gelijkgesteld aan stuitingshandeling op de voet van artikel 4:105 en 4:106 Awb

ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2087 en ECLI:NL:RVS:2016:2088
Artikel 5:35 lid 1 Awb. Verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsommen. Ook na het betekenen van een dwangbevel gaat een nieuwe verjaringstermijn van een jaar lopen. Aanzegging wordt gelijkgesteld met een stuitingshandeling op de voet van artikel 4:105 en 4:106 Awb. 

LEES MEER