maandag 29 november 2010

Finale geschilbeslechting: terugkomen op onaantastbaar dwangsombesluit

Rechtbank Rotterdam, 18 november 2010. De AFM had een last onder dwangsom opgelegd aan een assurantietussenpersoon wegen overtreding van artikel 5:20 Awb. De overtreder had geen medewerking verleent aan een toezichthouder door bepaalde informatie niet te verstrekken. De overtreder voerde de last om de informatie alsnog te verstrekken niet uit en verbeurde een bedrag van € 80.000,-- aan dwangsommen. De overtreder had niet tijdig bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit. Wel stuurde de overtreder een brief, die door de AFM werd opgevat als een verzoek om terug te komen op een rechtens onaantastbaar besluit. Dat verzoek werd op grond van artikel 4:6 Awb afgewezen omdat er geen nieuwe feiten en omstandigheden waren gesteld.

De rechtbank stelt dat nieuwe feiten en omstandigheden ontbreken, maar dat in dit geval op grond van het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel de AFM toch had moeten terugkomen op het dwangsombesluit. De rechtbank voerde daartoe aan dat de overtreder alsnog de last had uitgevoerd, dat de overtreder door de schuld aan de AFM failliet dreigde te gaan en dat een faillissement een sterk nadelige invloed zou hebben op het welbevinden van de gehandicapte zoon van de overtreder. De rechtbank doet vervolgens, in het kader van de finale geschilbeslechting, de zaak zelf af. Zij herroept het dwangsombesluit en legt een last onder dwangsom op van € 25.000,-- inclusief rente en kosten van invordering. Dat was het bedrag dat de overtreder inmiddels had voldaan aan de AFM.

Een vrij uitzonderlijke uitspraak, die duidelijk maakt dat de rechtbank er niet voor terug deinst om te interveniëren in situaties die zij als kennelijk onredelijk beschouwt.

http://bit.ly/eTm8HV

woensdag 24 november 2010

Concreet zicht op legalisatie

ABRvS, 24 november 2010. De Afdeling heeft vandaag negen handhavingsuitspraken gedaan in hoger beroep. De uitspraken bevatten op het gebied van het handhavingsrecht weinig nieuws. Wel aardig is de uitspraak van de Afdeling dat voor het aannemen van een concreet zicht op legalisatie van een overtreding van het bestemmingsplan tenminste nodig is dat een ontwerp van het legaliserend bestemmingsplan ten tijde van het handhavingsbesluit ter inzage moet liggen. Uit eerdere uitspraken van de Afdeling werd wel duidelijk dat de stand van zaken met betrekking tot het legaliserend bestemmingsplan heel belangrijk is bij het bepalen of sprake is van een concreet zicht op legalisatie, maar bij mijn weten heeft de Afdeling zich nooit eerder zo expliciet uitgesproken. Zie overweging 2.4.1. Hieronder staat de link naar de uitspraak.
http://bit.ly/gjETzX

dinsdag 23 november 2010

Afstand van beroep op verjaring

Rechtbank Arnhem, 3 november 2010. De Staat komt met een overtreder overeen dat deze zijn beroep tegen een dwangsombesluit intrekt en dat de Staat in ruil daarvoor de reeds verbeurde dwangsommen niet zal invorderen op voorwaarde dat de overtreder binnen een bepaalde termijn alsnog de last uitvoert. De overtreder komt deze laatste afspraak niet na, waarna de Staat de verbeurde dwangsommen alsnog invordert. De overtreder beroept zich dan op verjaring van de bevoegdheid tot invordering. De rechtbank oordeelt echter dat de overtreder met het aangaan van de vaststellingsovereenkomst afstand heeft gedaan van zijn recht om zich op verjaring te beroepen. 

http:\\www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BO4016

donderdag 18 november 2010

Handhaving alleen onevenredig bij overtredingen van geringe aard en ernst

ABRvS, 17 november 2010. Het bestuursorgaan kan alleen van handhaving afzien in bijzondere omstandigheden. Een bijzondere omstandigheid doet zich o.a. voor als handhaving onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. In een uitspraak van 20 februari 2008 (LJN: BC4684) oordeelde de Afdeling nog dat die situatie zich niet alleen maar kan voordoen bij overtredingen van geringe aard en ernst. In haar uitspraak van 7 november 2010 lijkt de Afdeling om te gaan en overweegt ze expliciet dat deze bijzondere omstandigheid zich alleen maar kan voordoen bij overtredingen van geringe aard en ernst.
http://bit.ly/fB9Ifc