vrijdag 23 maart 2012

Wie is overtreder van het Gebruiksbesluit?

ABRvS, 21 maart 2012. Het college van B en W van Eindhoven had een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van een studentenhuis vanwege overtreding van artikel 2.9.1 van het Gebruiksbesluit. De vluchtroutes in het studentenhuis waren geblokkeerd. 

De eigenaar betoogde dat de studenten als overtreders aangemerkt hadden moeten worden en niet hij. De Afdeling stelde de eigenaar in het ongelijk.

Artikel 8 lid 8 van de Woningwet bepaalt dat bij amvb regels gegeven kunnen worden over de inhoud van de voorschriften als bedoeld in artikel 8 lid 2, 6 en 7. Het Gebruiksbesluit is een amvb in die zin en bevat regels over de inhoud van voorschriften als bedoeld in artikel 8 lid 2. Artikel 7b lid 2 sub a Woningwet bepaalt dat het verboden is om een bouwwerk te gebruiken of te laten gebruiken anders dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassingzijnde voorschriften bedoeld in artikel 8 lid 2 onderdeel a Woningwet. Aldus, zo overweegt de Afdeling, is ook degene die het bouwwerk laat gebruiken in strijd met het Gebruiksbesluit als overtreder aan te merken.
LJN: BV9506

Geen opmerkingen:

Een reactie posten