woensdag 20 juni 2012

Beslissing tenuitvoerlegging bestuursdwang is geen besluit

ABRvS, 20 juni 2012. Kan de beslissing tot tenuitvoerlegging van bestuursdwang worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb? De Afdeling beantwoordt die vraag als volgt:
"Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 20 augustus 2008 (zaak nr. 200801442/1) dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een beslissing tot toepassing van bestuursdwang en de tenuitvoerlegging daarvan. Bij een beslissing tot toepassing van bestuursdwang wordt onder aanzegging van bestuursdwang omschreven welke maatregelen moeten worden genomen om de tenuitvoerlegging te voorkomen. De schriftelijke beslissing tot toepassing van bestuursdwang is ingevolge artikel 5:24, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) een beschikking en daarmee een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.

De tenuitvoerlegging van bestuursdwang betreft het daadwerkelijk toepassen van bestuursdwang, dat wil zeggen: het daadwerkelijk door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten. Deze tenuitvoerlegging is feitelijk handelen en kan niet worden aangemerkt als besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb."
De uitspraak waarnaar de Afdeling verwijst is gedaan onder het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van de vierde tranche. Hoewel de uitspraak het niet expliciet vermeldt, lijkt in dit deze zaak het recht van toepassing zoals dat geldt na de inwerkingtreding van de vierde tranche.

Met de inwerkingtreding van de vierde tranche is artikel 5:31a Awb ingevoerd dat bepaalt dat een belanghebbende kan verzoeken aan het bestuursorgaan om tot tenuitvoerlegging van bestuursdwang over te gaan. Het derde lid van artikel 5:31a Awb bepaalt dat de beslissing op een dergelijk verzoek een beschikking is.

Uit deze uitspraak blijkt dat deze bepaling strikt moet worden uitgelegd en dat de beslissing om tot tenuitvoerlegging van bestuursdwang over te gaan alleen dan een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is als de beslissing is genomen op verzoek van een belanghebbende.
LJN: BW8821

Geen opmerkingen:

Een reactie posten