donderdag 13 december 2012

Wanneer verbeurt een dwangsom per tijdseenheid?

ABRvS, 12 december 2012. Eerder heb ik op mijn blog geschreven over het arrest van de HR van 8 juli 2011, waarin de HR had geoordeeld dat een dwangsom per tijdseenheid pas verbeurt na het verstrijken van de tijdseenheid. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een dwangsom per week pas verbeurd raakt aan het einde van de week en niet op de eerste dag van de week.

Sinds de inwerkingtreding van de Vierde tranche Awb is de bestuursrechter bevoegd te oordelen over de invordering van verbeurde dwangsommen en is het interessant om te bezien wat het standpunt van de Afdeling is. In deze uitspraak laat de Afdeling zich zijdelings uit over deze kwestie, maar duidelijk genoeg om te kunnen concluderen dat de Afdeling zich aansluit bij de opvatting van de HR.

In de betreffende zaak was een dwangsom van € 15.000,-- per week verbonden aan de last om een einde te maken aan de overtreding van het bestemmingsplan. Het college van B en W vond dat er drie dwangsommen waren verbeurd en was daarom overgegaan tot de invordering van € 45.000,-- aan dwangsommen. De Afdeling oordeelt echter dat het college niet heeft vastgesteld dat voor het einde van de derde week niet is voldaan aan de last, zodat de dwangsom niet is verbeurd. Uit die overweging valt af te leiden dat de Afdeling van oordeel is dat de dwangsom pas aan het einde van de week verbeurd raakt.
LJN: BY5884 

NB: Deze uitspraak is inmiddels gepubliceerd in de Gemeentestem (2013, nr. 24) met annotatie van mr. L.J.M. Timmermans.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten