woensdag 8 februari 2012

Niet vermelden overtreden voorschrift leidt niet tot vernietiging last

Rechtbank Haarlem, 26 januari 2012. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier had een last onder bestuursdwang opgelegd, maar nagelaten om in de beschikking te vermelden welk wettelijk voorschrift was overtreden. Dat is in strijd met artikel 5:9 aanhef en onder a Awb. Dat artikel bepaalt dat een beschikking tot oplegging van een bestuurlijke sanctie de overtreding alsmede het overtreden voorschrift vermeldt.

De rechtbank verbindt hieraan echter geen consequenties. Volgens de rechtbank blijkt uit de beschikking voldoende duidelijk dat aan de overtreder wordt verweten dat hij heeft gehandeld in strijd met de voorschriften verbonden aan de aan hem verleende ontheffing op grond van de Keur. Daarom is de overtreder, naar het oordeel van de rechtbank, niet in zijn belangen geschaad en lijdt de strijdigheid met artikel 5:9 aanhef en onder a Awb, niet tot vernietiging van het besluit.
LJN: BV2665

Geen opmerkingen:

Een reactie posten