donderdag 14 juli 2011

Terecht last onder dwangsom opgelegd voor klokgelui

ABRvS, 13 juli 2011. De last onder dwangsom die het college van B en W van Tilburg heeft opgelegd aan de pastoor van de parochie Helige Margarita Maria Alacoque heeft veel aandacht gekregen in de media. Reden voor de Afdeling om haar uitspraak inzake het hoger beroep in deze kwestie actief te vermelden. Reden voor mij om daar ook op mijn blog enige aandacht aan te besteden.

Wat was er ook al weer aan de hand? De pastoor luidde iedere ochtend vanaf 07.15 uur de klokken om de gelovigen te attenderen op de ochtendmis van 07.30 uur. Omwonenden beklaagden zich over het klokgelui en dienden een verzoek tot handhaving in.

Op grond van de APV van Tilburg is het verboden om tussen 23.00 en 07.30 uur op te roepen tot gebed door middel van klokgelui of op andere wijze met een geluidniveau van meer dan 10 dB(A) boven de normen in het Activiteitenbesluit en boven het referentieniveau van de omgeving. Het college stelde vast dat het geluidsniveau van het klokgelui meer dan 10 dB(A) boven de normen in het Activiteitenbesluit bedroeg. Er was dus sprake van een overtreding. Het college legde terzake van deze overtreding een last onder dwangsom op aan de pastoor. Het belangrijkste argument dat de pastoor daartegen aanvoerde was dat de betreffende bepaling uit de APV onverbindend was, want in strijd met artikel 10 van de Wet openbare manifestaties en artikel 6 van de Grondwet.

De Afdeling stelt de pastoor in het ongelijk. Zij overweegt allereerst dat het klokgelui een uiting van de geloofsbelijdenis is en mitsdien onder de werking van artikel 6 van de Grondwet valt. Het tweede lid van artikel 6 bepaalt echter dat buiten gebouwen of besloten plaatsen regels kunnen worden gesteld ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Artikel 10 van de Wet openbare manifestaties bepaalt dat klokgelui o.a. om op te roepen tot geloofsbelijdenis is toegestaan, maar dat de gemeenteraad bevoegd is regels te stellen terzake van de duur en het geluidsniveau. De raad heeft klokgelui tussen 23.00 en 07.30 uur beperkt omdat dit de periode is waarbinnen de meeste mensen hun nachtrust genieten. De Afdeling overweegt dat deze regel de uitoefening van het recht van godsdienst niet beperkt.
LJN: BR1448

hierover en dienden een verzoek tot handhaving in. Op grond van de APV

Geen opmerkingen:

Een reactie posten