dinsdag 5 juli 2011

Uitvaardigen dwangbevel jegens anderen dan de overtreder

Rechtbank Rotterdam, 22 juni 2011. Het college van B en W van Rotterdam had bestuursdwang toegepast naar aanleiding van een overtreding die door een Vereniging van Eigenaren was begaan. Toen de kosten van bestuursdwang niet werden betaald, vaardigde het college tevens dwangbevelen uit tegen de individuele appartementseigenaren. Die verweerden zich in verzet met de stelling dat zij niet als overtreder kunnen worden aangemerkt en dat daarom geen dwangbevel jegens hen kan worden uitgevaardigd.

De rechtbank had bij tussenvonnis de individuele appartementseigenaren in het gelijk gesteld. Daarna had het Gerechtshof 's-Gravenhage in zijn arrest van 15 maart jl. in een andere, maar identieke zaak, geoordeeld dat de individuele appartementseigenaren op grond van artikel 5:113 lid 5 BW hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VVE en dat de kosten van bestuursdwang wel degelijk bij dwangbevel kunnen worden ingevorderd van de individuele appartementseigenaren.

Ik heb daar op mijn blog een kritische noot bij geplaatst en ook de rechtbank Rotterdam is niet overtuigd.

De gemeente verzocht de rechtbank naar aanleiding van het arrest van het gerechtshof in haar eindvonnis terug te komen op haar tussenvonnis. De rechtbank weigert dat. Zij overweegt dat nooit ter discussie heeft gestaan dat de individuele appartementseigenaren moeten instaan voor de schulden van de VVE. De rechtbank is er echter niet van overtuigd dat het college de kosten van bestuursdwang bij dwangbevel kan invorderen van de individuele appartementseigenaren. Dat instrument staat immers uitsluitend ter beschikking om verbeurde dwangsommen of kosten van bestuursdwang op de overtreder te verhalen. De rechtbank wijst er op dat uit het arrest van het gerechtshof niet valt af te leiden dat het gerechtshof van oordeel is dat de individuele appartementseigenaren eveneens als overtreder moeten worden aangemerkt. De rechtbank blijft derhalve bij haar eerdere beslissing dat de kosten niet bij dwangbevel kunnen worden verhaald op de individuele appartementseigenaren en wijkt daarmee af van het oordeel van het gerechtshof.
LJN: BR0110

De HR heeft inmiddels (op 4 mei 2012) in een andere zaak geoordeeld dat een aanschrijving gericht aan de VVE op grond van artikel 5:126 lid 2 BW mede moet worden aangemerkt als een aanschrijving jegens de individuele eigenaren, zodat de kosten van bestuursdwang bij dwangbevel tevens op de individuele eigenaren kunnen worden verhaal, ook al is het besluit alleen aan de VVE gericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten