woensdag 9 maart 2011

Dwangsom te hoog

ABRvS, 9 maart 2011. Artikel 5:32b lid 3 Awb bepaalt dat de hoogte van de dwangsom in redelijke verhouding moet staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Met name het laatste criterium heeft iets subjectiefs, wat de voorzitter van de Afdeling op 31 december 2010 nog tot de volgende uitspraak bracht: "De dwangsom mag zo hoog zijn als daarvoor naar verwachting nodig is, zodat deze niet wordt verbeurd" (LJN: BO9797).

De uitspraak van 9 maart jl. laat echter zien dat het deels subjectieve criterium en de terughoudende toetsing het bestuursorgaan geen vrijbrief geven om de hoogte van de dwangsom volledig naar eigen goeddunken vast te stellen. De zaak draaide om het volgende. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie had de last opgelegd om het gebruik van bergingen als autoherstelplaats te beĆ«indigen op straffe van verbeurte van een dwangsom ineens van € 500.000,-- per berging. Dat is een extreem hoge dwangsom, maar uit het feit dat de Afdeling het bedrag matigt (in overeenstemming met het advies dat door de commissie bezwaarschriften was gegeven) tot € 160.000,-- blijkt dat de situatie wel aanleiding gaf om de dwangsom vast te stellen op een zeer substantieel bedrag.

De motivering van het dagelijks bestuur luidde dat de overtreder (een ondernemer) zeer vermogend is, dat de dwangsommen voor de belasting in aftrek kunnen worden gebracht van de winst en dat de overtreder  eerdere lasten niet heeft uitgevoerd.

De Afdeling overweegt dat de financiĆ«le omstandigheden van de overtreder niet bepalend zijn voor het vaststellen van de hoogte van de dwangsom. Verder overweegt de Afdeling dat bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom wel rekening mag worden gehouden met financieel voordeel dat door de overtreding wordt behaald, maar dat belastingvoordeel in een te ver verwijderd verband staat. Tot slot overweegt de Afdeling dat het eerdere nalevingsgedrag wel degelijk tot uitdrukking komt in de hoogte van een dwangsom van € 160.000,--.
http://bit.ly/fxy4XY (Inmiddels ook gepubliceerd in JB 2011/100)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten