donderdag 7 april 2011

Overgangsrecht bij overtredingen die na 1 juli 2009 voortduren

Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht, 31 maart 2011. De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft drie uitspraken gedaan naar aanleiding van lasten onder dwangsom die door het college van B en W van Zeist waren opgelegd aan een campingeigenaar resp. twee uitzendorganisaties die op de camping stacaravans/chalets huurden in het kader van de huisvesting van hun buitenlandse werknemers.

De voorzieningenrechter oordeelde dat hierdoor het gebruiksverbod van het vigerende bestemmingsplan was overtreden. Deze overtreding begon voor 1 juli 2009 en duurde daarna voort. Een van de vragen waarvoor de voorzieningenrechter zich gesteld zag was welk recht van toepassing is. De Afdeling heeft eerder uitgemaakt dat op grond van artikel IV lid 1 van de Wet Vierde tranche Awb het oude recht van toepassing is op een bestuurlijke sanctie die is opgelegd wegens een overtreding die plaatsvond voor 1 juli 2009. De Afdeling heeft echter, voor zover mij bekend, zich nog niet uitgelaten over de vraag hoe dat zit bij een overtreding die voor 1 juli 2009 is begonnen en daarna is blijven voortduren. De voorzieningenrechter overweegt in r.o. 2.16 van deze uitspraak, zonder een uitvoerige onderbouwing, dat het nieuwe recht van toepassing is.

De uitspraken bevatten ook interessante overwegingen met betrekking tot het begrip overtreder. Daarover zal ik een apart stukje schrijven.
LJN: BP9724

1 opmerking:

 1. Dit is een hele interessante signalering aangezien de problematiek van welk recht van toepassing is in de praktijk veelvuldig voorkomt. De uitspraak van de voorzieningenrechter lijkt mij in de eerste plaats logisch maar vooral ook praktisch wenselijk. Als er na 1 juli 2009 nog altijd actief een norm wordt overtreden is er immers ook sprake van een overtreding die plaatsvindt na 1 juli 2009.

  Wellicht dat ik iets over het hoofd zie, maar in mijn beleving wordt er een behoorlijke misslag gemaakt in deze uitspraak. Het primaire handhavingsbesluit is van 31 januari 2011. Het is dus genomen na de inwerkingtreding van de Wabo.

  Artikel 1.6 lid 1 Invoeringswet Wabo bepaalt:

  Indien voor het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt met betrekking tot een activiteit als bedoeld in die wet een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom of tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een vergunning is gegeven, blijft het onmiddellijk voor dat tijdstip ten aanzien van een zodanige beschikking geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk wordt.

  Aangezien het primaire besluit na inwerkingtreding van de Wabo (1-10-2010) in werking is getreden, had in mijn beleving niet het betreffende bestemmingsplanartikel als grondslag moeten worden gebruikt maar artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo.

  BeantwoordenVerwijderen