woensdag 6 april 2011

Toetsing herhaald besluit tot afwijzing verzoek handhaving

ABRvS, 6 april 2011. Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat, als na een eerder afwijzend besluit een besluit van gelijke strekking wordt genomen, dat tweede besluit niet vol kan worden getoetst. Dat geldt niet alleen voor besluiten die op aanvraag zijn genomen, maar ook voor besluiten die niet op aanvraag zijn genomen, zoals handhavingsbesluiten. Alleen als zich nieuwe feiten of veranderde omstandigheden hebben voorgedaan, kunnen het besluit, de motivering ervan en de wijze van totstandkoming worden getoetst.

In een uitspraak over een herhaald besluit tot afwijzing van een verzoek tot handhaving, heeft de Afdeling (nogmaals) gespecificeerd wanneer precies sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Hieronder volgt de betreffende passage uit de uitspraak: 
"Onder nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden moeten worden begrepen feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn voorgevallen of die niet vóór dat besluit konden en derhalve behoorden te worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van reeds eerder gestelde feiten of omstandigheden die niet vóór het nemen van het eerdere besluit konden en derhalve behoorden te worden overgelegd. Is hieraan voldaan, dan is niettemin geen sprake van feiten of omstandigheden die een hernieuwde rechterlijke toetsing rechtvaardigen, indien op voorhand is uitgesloten dat hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan het eerdere besluit kan afdoen."
LJN: BQ0278

Geen opmerkingen:

Een reactie posten